วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำภาษาไทยโดยวิธีการแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เกิดจาก

1. จำตัวสะกดตามมาตราไม่ได้
2.จำเสียงของมาตราสะกดไม่ได้
3. แจกลูกสะกดคำไม่ถูก
ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำภาษาโดยวิธีการแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา จึงเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนกลุ่มนี้โดยตรง ถ้านักเรียนของท่านมีปัญหาอย่างนี้ อยากจะนำนวัตกรรมชุดนนี้ไปทดลองใช้ กรุณาส่งเมล์..มาที่เราจะจัดส้งให้ด้วยความเต็มใจ

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ท่านเลขา สพฐ. เยี่ยมชมผลงาน และมอบเกียรติบัตร

ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

แบบคัดกรองชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสาเหตุของการอ่านไม่ออกของผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำไปแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังนั้นครูผู้วิเคราะห์ข้อมูล ควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
คำชี้แจง

แบบคัดกรองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหา 5 ปัญหาดังนี้คือ
1. ปัญหาการจำตัวพยัญชนะไม่ได้
2. ปัญหาการจำรูปและเสียงสระไม่ได้
3. ปัญหาการอ่านคำในแม่ กอ-กา ไม่ออก
4. ปัญหาการจำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราไม่ได้
5. ปัญหาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราไม่ออก
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพยัญชนะ
ชื่อ ....................................... ชั้น................ โรงเรียน.......................................
วันที่.................เ ดือน........................................พ.ศ. ...........................
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่อตัวพยัญชนะต่อไปนี้ถ้าบอกถูกใส่เครื่องหมาย / และ x ที่บอกผิด
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
หากสนใจแจ้งเมล์มา จะจัดส่งให้ครับ