วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ครูมืออาชีพ


การอบรมสั่งสอนศิษย์เป็นหน้าที่ของครู แต่การศึกษาศิษย์เป็นรายกรณี แล้วแก้ปัญหาที่พบทำให้จบปัญหา พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือครูมืออาชีพ